ELK KIND IS UNIEK!

Ondersteuningsnetwerk

Het ondersteuningsnetwerk

Zoals u misschien al weet, heeft de minister van onderwijs beslist om het systeem van GON- en ION- ondersteuning te wijzigen en op te nemen in de werking van een ondersteuningsnetwerk. Doel is nog beter tegemoet komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten.

Ondersteuningsnetwerk?

In een ondersteuningsnetwerk werken scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding samen. In juni 2017 hebben alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) zich bij dit ondersteuningsnetwerk aangesloten. Zo kunnen ze, in overleg met CLB en ouders, een vraag stellen aan dit ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften extra te ondersteunen.

Ondersteuning

De ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk is steeds vraag-gestuurd. Ondersteuning kan leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht zijn en beoogt een positief effect tot op de klasvloer. De overheid bepaalt niet meer vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden of hoeveel weken/schooljaren de ondersteuning zal duren. De ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd. Ze kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor elke vraag de juiste ondersteuning te voorzien!

Ondersteuningsteam

Katholiek Onderwijs Limburg heeft één ondersteuningsnetwerk met 5 subregio’s. Binnen elke subregio is er een ondersteuningsteam samengesteld. Dit team is multidisciplinair: het bestaat dus zowel uit leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, …).

Er is een grote diversiteit binnen het ondersteuningsteam. Dit betekent dat er deskundigheid is rond verschillende doelgroepen (leerstoornissen, mentale beperking, motorische beperking, gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen, taal- en spraakontwikkelingsstoornissen, … ). De ondersteuners zijn allemaal geselecteerd voor het ondersteuningsnetwerk op basis van hun ervaring in buitengewoon (GON, ION, leerlingbegeleiding…) of in gewoon onderwijs. Dit alles maakt dat deze ondersteuners gemotiveerd zijn en klaar staan om deze nieuwe uitdaging samen met u aan te gaan.

Van ondersteuningsvraag naar ondersteuning

Wanneer er nood is aan ondersteuning kan de school, na overleg met leerling, ouders en CLB, een ondersteuningsvraag indienen bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk.

Dat kan op elk moment in het schooljaar. Dit zorgloket formuleert (eventueel na meer info) een voorstel tot ondersteuning dat met alle betrokkenen bekeken wordt bij het startgesprek. Tijdens dat startgesprek wordt ook het plan van aanpak besproken en worden er praktische afspraken gemaakt. Ook de vorm, inhoud en duur van ondersteuning komt aan bod en er wordt een evaluatiemoment gepland. Daarna kan de ondersteuning van start gaan. Na een aantal interventies wordt tijdens het evaluatiemoment bekeken of de vooropgestelde doelen bereikt zijn en of de ondersteuning al dan niet kan worden afgerond.

Ondersteuning blijft dus zo lang als nodig, maar niet langer dan nodig. Indien er op een ander moment in het schooljaar opnieuw nood aan ondersteuning is, dient de school opnieuw een ondersteuningsvraag in bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk.

Intussen zijn al heel wat ondersteuningsvragen ingediend. In de eerste weken van september bespraken de scholen met het ondersteuningsnetwerk voor welke leerlingen de ondersteuning van start kan gaan en voor wie ondersteuning later wordt opgestart. Op lange termijn worden uiteraard alle ondersteuningsvragen bekeken en besproken.

Aanspreekpunt

Vanuit het ondersteuningsnetwerk Limburg is er in elke subregio een aanspreekpunt. Daar kan u terecht met vragen over het ondersteuningsnetwerk.

Voor de subregio Zuid-Limburg kan u de coördinator mevr. Kelly Jacobs contacteren via 0472/26.20.33 of via zorgloket.zuidlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Meer info?

Voor meer info over het ondersteuningsnetwerk Limburg, de aangesloten scholen, onze visie en werkwijze… kan u terecht op onze website:
begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen

Coco Pazzo
Paqt
EWT
Doublegum
M Comfort bv
Yappa

info@sint-ritaschool.be
ikbeslis.be
GDPR

Online geslaagd door: www.doublegum.be